Dansk Sygepleje Selskab

Forskningsrådets kommissorium

 

DASYS' Forskningsråd blev etableret 2007 efter beslutning på repræsentantskabet 2007. Rådet har til formål at arbejde for gode vilkår for forskning i sygepleje og påvirke de nationale anbefalinger på området.

Det er rådets opgave at bidrage til at indfri DASYS´ vision i forhold til forskningsfeltet. Således arbejder Forskningsrådet på proaktive og konstruktive måder for at synliggøre sygepleje, være meningsdannere, bidrage med viden og være samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen i forskningsmæssige sammenhænge.

Formål

Rådet har til formål at medvirke til at:

 • sætte fokus på faktorer, der har indflydelse på forskning i sygepleje
 • sætte fokus på faktorer, der har indflydelse på forskningsresultaters anvendelse
 • påvirke organer, der har betydning for forskning i sygepleje og anvendelse af resultater heraf
 • integrere forskning i sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle sammenhænge og samarbejde med andre faggruppers forskningsråd
 • stimulere til etablering af nationale og internationale sygeplejefaglige forskningsnetværk på tværs af kommunale og regionale strukturer

Derudover er formålet at:

 • Rådet er debatskabende, påvirker og forholder sig kritisk konstruktivt til uddannelsesmuligheder og uddannelsesbehov i forhold til hele det sygeplejefaglige funktionsområde. 
 • Rådets medlemmer henvender sig til og deltager i relevante fora, råd og udvalg lokalt såvel som på landsplan. 
 • Rådet rådgiver DASYS, de faglige selskaber der er medlem af DASYS, Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråd, uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer, ministerier og politikere. 

Rådets sammensætning

Rådet består af medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:

 • Sygeplejeforskning generelt (repræsentant på ph.d.-niveau)
 • Sygeplejeforskning i klinisk praksis
 • Implementering af sygeplejeforskning
 • Sygeplejefaglig ledelse  

Udpegning af rådsmedlemmer

Rådets medlemmer udpeges for 2 år, således at rådet består af 9-12 medlemmer: 

 • Rådets formand udpeget af DASYS' bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i DASYS' bestyrelse efter udpegningen. 
 • 1-2 medlemmer af DASYS bestyrelse 
 • 1-2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks. sygeplejefaglige forskningsinstitutioner, det universitære system, professionshøjskoler mm. 
 • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til DASYS' bestyrelse. DASYS bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet. 
 • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer inden for områder anbefalet af rådet. 

Der er valg til rådet hver andet år, og medlemmerne kan højst sidde i tre valgperioder. 

Det tilstræbes, at ikke alle rådets medlemmer skiftes ud samtidigt. 

Valgperioden starter i januar måned, hvor der indkaldes nye medlemmer fra FS'er i perioden november-januar. DASYS bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra DASYS bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november.

Økonomi

DASYS er økonomisk ansvarlig for Forskningsrådet. Rådet udarbejder et budgetforslag, som godkendes af bestyrelsen. 

Rådet afholder 4 hel- eller halvdagsmøder årligt. Møder med forplejning arrangeres efter gældende regler og finansieres af DASYS. Der refunderes transportomkostninger til rådets medlemmer

Konferencer, temadage og workshops arrangeret af rådet finansieres af indtægter i forbindelse med arrangementet. Budget og evt. underskudsgaranti skal godkendes af DASYS' formandskab.

 

Siden er opdateret i juni 2019